Cập nhật tiến độ thi công tháng 2/2019 – Dự án Nhà máy Việt Nam Mie giai đoạn 2

Trong tháng 2/2019, Công ty INVESTCORP đã hoàn thành 50% khối lượng công việc hạng mục đài móng và dầm giằng tại khu vực nhà xưởng của dự án Nhà máy Việt Nam Mie giai đoạn 2. Các giai đoạn thi công đều được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi bước sang giai đoạn thi công tiếp theo.

Các hạng mục phụ trợ và ngoài nhà như hệ thống bảng hiệu và nội quy công trường đã được hoàn thành. Công tác ép cừ phục vụ thi công bể nước cũng bắt đầu được triển khai.

Dự kiến trong tháng 3/2019, các hạng mục móng, bể nước, công tác xây tường và hệ thống thoát nước sẽ được triển khai.