Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2019 – Dự án Sankyo

Cuối tháng 5/2019, Công ty INVESTCORP Myanmar đã hoàn thành phần móng, nền khu vực nhà văn phòng dự án Sankyo và bàn giao cho Chủ đầu tư để triển khai các công việc tiếp theo.

Tại khu vực nhà xưởng chính, toàn bộ công tác móng và 70% diện tích sàn đã được hoàn thành. Các hạng mục phụ trợ đang bắt đầu được triển khai bao gồm phòng bơm, nhà bảo vệ và phòng điện.

Tại khu vực ngoài nhà, INVESTCORP Myanmar đã tiếp tục triển khai các hạng mục mương thoát nước, đường nội bộ, gia công hàng rào và cổng theo đúng tiến độ đã đề ra.