Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2018 – Dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti

Đến cuối tháng 5/2018, dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti đã được Công ty INVESTCORP Myanmar hoàn thiện toàn bộ hạng mục đài móng cho khu vực nhà xưởng.

Tại thời điểm hiện tại, INVESTCORP Myanmar đã triển khai xong 60% khối lượng dầm giằng và dự kiến sẽ kết thúc toàn bộ vào ngày 20/6/2018.

Đối với hạng mục nền của khu vực nhà xưởng, INVESTCORP Myanmar đang triển khai thi công cắt cọc đài nền.

meranti-05.2018-01

meranti-05.2018-02

meranti-05.2018-03

meranti-05.2018-04