Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2018 – Dự án xây dựng Nhà máy dập mới – Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam

Trong tháng 6/2018, tại dự án xây dựng Nhà máy dập mới của Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam, công tác đào móng đã bắt đầu được triển khai. Bên cạnh đó, các hạng mục đài móng và dầm giằng cũng đang được Công ty INVESTCORP triển khai song song. Theo dự kiến, toàn bộ công tác đài móng và dầm giằng sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 7/2018.

Ngay sau khi kết thúc công tác bê tông đài móng và dầm giằng, công tác cốt thép và coppha cho cột chính sẽ được Công ty INVESTCORP triển khai thi công. Hiện tại, công tác ép cọc cho toàn bộ dự án đang được tiếp tục triển khai.

d07476206052810cd843