Chính sách an toàn lao động

An toàn lao động là tiêu chí luôn được Ban lãnh đạo Công ty INVESTCORP đề cao và đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn cho mỗi CBCNV trong Công ty và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các quy định về an toàn luôn được tuyệt đối tuân thủ tại mọi thời điểm. Các CBCNV phải tuân theo các quy định của Công ty và thực hiện các công việc của mình đảm bảo an toàn.

Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp được thể hiện qua các hoạt động:

  • Bố trí sử dụng con người hợp lý.
  • Tăng cường củng cố, ổn định bộ máy làm công tác an toàn-vệ sinh lao động. Từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác an toàn-vệ sinh lao động được đào tạo nâng cao, tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về an toàn-vệ sinh lao động.
  • Phân công, phân cấp rõ ràng trong công tác an toàn-vệ sinh lao động, đảm bảo từng cán bộ quản lý đều nắm rõ được nhiệm vụ của mình.
  • Cải thiện điều kiện lao động, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người lao động.
  • Xây dựng chế tài quản lý an toàn-vệ sinh lao động và xử lý vi phạm.
  • Tổ chức điều hành sản xuất khoa học, hợp lý.
  • Khắc phục các tồn tại trong thiết kế, thi công, lấy kỹ thuật cơ bản làm then chốt.
  • Lựa chọn các công nghệ thiết bị phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia.