Dự án xây dựng Nhà máy Honda Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Honda Việt Nam

Địa điểm Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Giá trị hợp đồng 5,555,000.00 USD

Thời gian thi công 06/2010 - 04/2011