Dự án xây dựng nhà máy số 3 công ty TNHH Brother M&S Việt Nam

Tên dự án Dự án xây dựng nhà máy số 3 công ty TNHH Brother M&S Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Brother M&S Việt Nam

Địa điểm Khu công nghiệp Tân Trường - Hải Dương

Giá trị hợp đồng 1,202,879.00 USD

Thời gian thi công 11/04/2015 - 09/12/2015