Dự án xây dựng Nhà ở cho công nhân A & B – Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam