Dự án xây dựng nhà máy công ty TNHH Valqua Việt Nam – Giai đoạn III

Tên dự án Dự án xây dựng nhà máy công ty TNHH Valqua Việt Nam - Giai đoạn III

Chủ đầu tư Công ty TNHH Valqua Việt Nam

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Địa điểm KCN Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương

Giá trị hợp đồng 376,160.00 USD

Thời gian thi công 01/03/2015 - 15/10/2015