Dự án xây dựng nhà máy công ty TNHH Valqua Việt Nam – Giai đoạn I