Dự án xây dựng Phòng trưng bày Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư Công ty TNHH Toyota Hiroshima Việt Nam Vĩnh Phúc - HT

Giá trị hợp đồng 1,404,429.00 USD

Thời gian thi công 3/2012 - 9/2012