Dự án xây dựng Nhà ở cho công nhân A & B – Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Giá trị hợp đồng 3,393,500.00 USD

Thời gian thi công 03/2013 - 08/2013