Dự án cải tạo nhà máy công ty TNHH Điện tử Nissei Hà Nội

Tên dự án Dự án cải tạo nhà máy công ty TNHH Điện tử Nissei Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Nissei Hà Nội

Nhà thầu chính Công ty TNHH Điện tử Nissei Hà Nội

Địa điểm KCN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội

Giá trị hợp đồng 276,810.00 USD

Thời gian thi công 15/05/2015 - 10/12/2016