Dự án thi công các công việc móng, phần ngầm và công việc ngoài nhà của nhà máy Matsuo Việt Nam

Tên dự án Dự án thi công các công việc móng, phần ngầm và công việc ngoài nhà nhà máy Matsuo Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam

Địa điểm KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội

Giá trị hợp đồng 209,020.00 USD

Thời gian thi công 20/05/2014 - 31/12/2014