Dự án thi công đường Asphalt và phát sinh hoàn thiện phòng trưng bày Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Tên dự án Dự án thi công đường Asphalt và phát sinh hoàn thiện phòng trưng bày Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư Công ty TNHH Toyota Hiroshima Việt Nam VP-HT

Địa điểm Phúc yên - Vĩnh Phúc

Giá trị hợp đồng 607,090.00 USD

Thời gian thi công 25/05/2012 - 30/09/2012