Dự án xây dựng kho chất thải nhà máy MKVC công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

Tên dự án Dự án xây dựng kho chất thải nhà máy MKVC công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Địa điểm Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Giá trị hợp đồng 170,035.00 USD