Dự án xây dựng nhà máy Công ty TNHH máy Brother M&S Việt Nam – giai đoạn II

Chủ đầu tư Công ty TNHH Brother M&S Việt Nam

Giá trị hợp đồng 1,275,000.00 USD

Thời gian thi công 06/2014 - 03/2015