Dự án xây dựng Nhà máy số 4 – Công ty TNHH Công nghiệp Brother

Chủ đầu tư Công ty TNHH Công nghiệp Brother

Địa điểm Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương

Giá trị hợp đồng 9,130,000.00 USD

Thời gian thi công 01/2012 - 12/2012