Dự án mở rộng nhà máy IKKA Technology Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Công nghệ IKKA (Việt Nam)

Địa điểm KCN Tân Trường – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương

Giá trị hợp đồng 374,000.00USD

Thời gian thi công 10/10/2012 - 28/02/2013