Dự án xây dựng nhà máy Kawakin Core-Tech Việt Nam

Chủ đầu tư Kawakin Core-Tech Việt Nam

Địa điểm KCN Thăng Long II - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

Giá trị hợp đồng 8.680.000.000 VND

Thời gian thi công 14/12/2012 - 5/5/2013