Dự án xây dựng nhà máy Matsuo Industries Việt Nam – giai đoạn 4

Chủ đầu tư Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam

Địa điểm KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội

Giá trị hợp đồng 645,000.00 USD

Thời gian thi công 04/2014 - 11/2014