Dự án xây dựng nhà máy Công ty TNHH Valqua Việt Nam – Giai đoạn II