Dự án mở rộng sân bay quốc tế Vientiane – CHDCND Lào

Địa điểm Thủ đô Viêng - Chăn, CHDCND Lào

Giá trị hợp đồng 1,794,000.00 USD

Thời gian thi công 23/03/2016- 31/07/2017