Dự án xây dựng nhà máy Yokowo Việt Nam – giai đoạn II

Chủ đầu tư Công ty TNHH Yokowo Việt Nam

Giá trị hợp đồng 1,133,000.00 USD

Thời gian thi công 08/2013 - 03/2014