(Tiếng Việt) Cập nhật tiến độ thi công tháng 1/2019 – Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP

对不起,此内容只适用于越南文美式英文