(Tiếng Việt) Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

对不起,此内容只适用于越南文美式英文