(Tiếng Việt) Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2018 – Dự án xây dựng Nhà máy dập mới – Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam

对不起,此内容只适用于越南文美式英文