Sakata Inx Viet Nam工場 - Bac Ninh支店」プロジェクト

项目详细

  • 业主: Sakata
  • 地点: Bac Ninh
  • 施工时间: 14/09/2022 - 20/04/2023
项目与目录