Cập nhật tiến độ thi công tháng 08/2022 - Dự án Tuyến đường từ xã Xuân Hưng nối với đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

Trong tháng 08/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa tiếp tục triển khai các hạng mục liên quan đến nền mặt đường K98. Khối lượng công việc đạt được trong tháng bao gồm: hoàn thiện thi công lu lèn nền mặt đường K98 lớp I, công tác đất K98 đạt 50%, công tác kè mái đá hộc đạt 40%, vận chuyển đất phong hóa đến bãi tập kết đạt 40% . Đồng thời, INVESTCORP Land Thanh Hóa tập trung thi công hệ thống thoát nước, đúc cấu kiện và lắp đặt hoàn thành 90% khối lượng công việc.

Kế hoạch trong tháng 09 năm 2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai thi công các hạng mục công việc liên quan nền đường, lắp đặt hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Các tin khác